Stalling

  Stalling voor uw boot of motor

  Uw boot en/of bootmotor verdient buiten het vaarseizoen een goede stalling. Bonestroo Bootmotoren heeft op haar bedrijfsterrein aan het Veluwemeer uitgebreide mogelijkheden voor veilige winterstalling. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat wij uw motor in de winter een onderhoudsbeurt geven. Schoonmaken, reviseren of indien nodig repareren: het kan allemaal in combinatie met het stallen van uw motor of boot. Onze kraan (tot 10 ton) zorgt ervoor dat uw boot zorgvuldig in en uit het water gaat.

  Boot of bootmotor stallen? Bel: 0341 419 433.

   

   

   

  Stallingsreglement Bonestroo Bootmotoren

  1. De afmeting voor de stalling wordt bepaald door de grootste lengte en breedte van de boot inclusief toevoegingen daarvan.

  2. Stalling van schepen met masten op de boot alleen in overleg met de directie/beheerder.

  3. Op boten mag niet overnacht worden.

  4. De prijzen van de stalling zijn inclusief het gebruik van eigen handgereedschap, looplampen en Ledlampen. Bouwlampen, kachels en andere energiegebruikers zijn niet toegestaan.

  5. Op last van de brandweer is het niet mogelijk om in de binnen stalling gasflessen in uw schip te laten en dienen accu's te worden losgekoppeld in verband met kortsluiting.

  6. Niet verplaatsbare accu’s dienen i.o.m. de beheerder op een veilige manier achtergelaten te worden: accu polen losgekoppeld.

  7. Het is verboden steunen en/of stophout weg te nemen of te verplaatsen.

  8. Het werken aan boten is niet toegestaan zonder toestemming van de directie/beheerder.

   9. Het is verboden op de werf te lassen, slijpen, branden aan metalen of open vuur in het algemeen.

  10. Het is verboden om het vaste machinepark en hand- en machinegereedschap van de werf te gebruiken zonder voorafgaand overleg met de directie/beheerder.

  11. U mag geen vuil en overlast veroorzaken onder uw boot of op en onder een boot van een ander.

  12. In de loods mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden, tenzij de directie hiervoor per geval toestemming verleent en naderhand een brandveiligheidscontrole uitvoert.

  13. In de binnenruimtes mag niet worden gerookt.

  14. Men dient zich altijd op de hoogte te stellen van de aanwezige vluchtwegen en blusmiddelen.

  15. Bonestroo Bootmotoren is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekende tekortkomingen.

  16. De huurder moet het stallingsreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de verhuurder nakomen.

  17. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn (verschillend aan de ernstigheid) aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.

  18. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan aan door de huurder genodigden.

  19. De huurovereenkomst word aangegaan voor een periode van één zomer- of winterseizoen. Wanneer de boot na de winterstallingperiode blijft staan voor de zomerperiode word op 1 september de volgend winterstallingperiode stilzwijgend verlengd, indien de werfbaas anders besluit kan dit ontbonden worden.

  20. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd, ook al maakt hij geen gebruik van het object.

  21. Betaling van de huursom moet binnen acht werkdagen (of in overleg met de werf) na ontvangst van de factuur op het kantoor van de verhuurder of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.

  22. De huurder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald word geacht van rechtsweg in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd om de wettelijke rente van 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen, de rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

  23. Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder, deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €115,-. Te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de huurder bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan.

  24. In geval van annulering binnen een periode van twee maanden tot twee weken voor aanvang van de huur periode is de huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.

  25. In geval van annuleren binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.   Indien de werfbaas anders besluit kan dit ontbonden worden.

  26. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder te houden, totdat de huurder het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.

  27.  Het stallingsreglement geldt voor de gehele jachtwerf bestaande uit de werf, de bijbehorende (parkeer- en stalling-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat met het oogmerk gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder directie/beheerder wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachtwerf.

  28. Iedere bezoeker meldt zich tijdens het eerste bezoek verplicht bij de directie/beheerder voor registratie

  van persoonsgegevens. Dit is conform Arbowetgeving.

  29. Uw boot dient door uzelf verzekerd te zijn.

  30. De brandstoftank dient zo leeg mogelijk te zijn.

  IMG-20160514-WA0000 foto kraan nieuw
  20181013_134413
  20181013_143305
  200